Projecte

Pisos de recolzament per a la vida autònoma

Fundació Maria Raventós

2017

Acompanyament a mares i els seus fill/-es en, risc d’exclusió social, en el seu procés d’autonomia personal i maternal.

Pisos de recolzament per a la vida autònoma

Pisos de recolzament per a la vida autònoma

Data:
Juliol 2017
Finançament:
10.000 €
Beneficiari:
Fundació Maria Raventós
Gestora:
Fundació Bizcabar

El projecte va dirigit a dones en situació de risc d’exclusió, que tenen fills/-es a càrrec.

Quan aquestes dones tenen fills/-es de 0 a 3 anys són ateses a la Residència Maternal, un espai d’acollida que permet sortir del context d’exclusió del qual procedeixen, generar un clima de confiança i tranquil·litat i donar cobertura a les seves necessitats personals per projectar el seu itinerari personal i maternal.

Per ampliar l’acompanyament educatiu, oferim els “Pisos de suport per a la vida autònoma”, que pretenen consolidar els processos apresos en la Residència Maternal i oferir millors itineraris vitals per a les mares i els seus fills, garantint la seva estabilitat emocional i la resolució de dificultats derivades de la quotidianitat. Actualment comptem amb un total de 3 pisos.

Imatges del projecte

“Es dedica a acollir i acompa­nyar noies i mares en risc d'exclusió social, per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.”

Fundació Maria Raventós

http://fmraventos.org

Altres projectes

Veure tots