Projecte

Acollida residencial per a dones

Bayt Al-Thaqafa

2017

Espai residencial segur per a dones i nens víctimes de violència de gènere.

Acollida residencial per a dones

Acollida residencial per a dones

Data:
Juliol 2017
Finançament:
10.000 €
Beneficiari:
Bayt al-Thaqafa
Gestora:
Fundació Bizcabar

El projecte vol donar una resposta integral a dones immigrants soles o amb infants, que han rebut maltractament i que no tenen cap recurs social ni xarxes de suport pròpies per solucionar la seva demanda d’allotjament. A aquesta demanda explícita se li afegeixen altres implícites com a desconeixement de l’idioma, falta de residència o dependència de la residència del marit, fills sense documents, problemes afectius, falta de treball, desconnexió amb el seu món de relacions anteriors, etc.

El projecte aporta des de l’ajuda humanitària més urgent a una labor de denúncia i requeriment de responsabilitats a nivell civil, a més d’una relació propera i afectiva als subjectes destinataris de l’acció, una actuació jurídic-institucional que propiciï el compliment dels drets més bàsics, etc.

Imatges del projecte

“L'objectiu de la fundació és facilitar la integració social, cultural, cívica i política dels i les immigrants arabomusulmanes a la nostra societat, sense renunciar a la pròpia identitat i fomentant l'intercanvi i el diàleg entre les diferents cultures.”

Altres projectes

Veure tots